Mesečni arhiv: marec 2013

razpis za delovno mesto v društvu

RAZPIS DELOVNEGA MESTA – TAJNIK/CA DRUŠTVA

Za normalni delovni čas, ki traja od ponedeljka do petka od 09.00 do 13.00 ure.

Opis predvidenih del in nalog

 

–         vodi pisarno društva,

–         po navodilih predsednika vodi operativno delo  društva,

–         skrbi za zakonito in pravilno poslovanje,

–         skrbi za evidenco članstva in vodi evidenco udeležencev v vseh aktivnostih društva;

–         skrbi za realizacijo načrtovanih posebnih socialnih programov,

–         pripravlja gradiva za seje in vodi zapisnike sej organov društva,

–         ob uradnih urah komunicira s člani društva in drugimi strankami 3 ure tedensko;

–         vodi priprave za prireditve, ki jih organizira društvo,

–         skrbi za pravočasno realizacijo sklepov občnega zbora in IO društva,

–         skupaj s predsednikom programske komisije društva koordinira delo komisije in vodi  administrativne zadeve komisije,

–         odgovorna je za izvrševanje načrtovanega dela društva,

–         skrbi za pripravo letnih in drugih poročil o realizaciji programa dela, realizaciji finančnega načrta in realizaciji sklepov OZ in IO,

–         po pooblastilu predsednika zastopa društvo proti tretjim osebam,

–         skrbi za materialno poslovanje,

–         sodeluje z računovodjem in z njim pripravlja potrebno dokumentacijo,

–         predsedniku in IO predlaga ukrepe za izboljšavo organizacije in dela društva,

–         za svoje delo je odgovorna predsedniku in izvršnemu odboru društva.

–         skrbi za pravočasno obveščanje članstva o aktivnostih in programih

–         redno poroča predsedniku o opravljenih nalogah

–         pri programu Equity so v ospredju naslednja dela:

–         zbiranje ponudb ter pomoč pri organizaciji prireditev;

–         zbiranje in vnos podatkov v bazo podatkov za spletno stran ter vzpostavitev stika z nacionalnimi društvi in ponudniki;

–         sodelovanje v testiranju platforme;

–         pomoč pri organizaciji delovnih srečanj: zbiranje ponudb, komunikacija s športnimi društvi, itd;

–         pomoč pri organizaciji izletov članov društva k partnerjem projekta ter na ekskurzijo;

–         pomoč pri organizaciji delovnih srečanj v Mariboru;

–         pomoč v pripravi finančnih in ostalih poročil;

–         skrbi za korespondenco s člani društva in udeleženci aktivnosti;

–         kot tudi druga dela in naloge, katera je dolžna opravljati na podlagi zakona ali internih predpisov delodajalca. Mesečno je dolžna oddati poročilo o delu na projektu EQUITY s številom  delovnih ur za vsak dan in s kratkim opisom dela.

Pogoji

  • Izobrazba ekonomske ali administrativne usmeritve VI. stopnje
  • Odlično znanje strojepisja
  • Dobro znanje uporabe računalniških programov Word, Excel, Outlook in uporaba interneta
  • Znanje slovenskega in angleškega jezika, znanje drugih jezikov se šteje kot plus.

Prednost pri zaposlitvi bodo imeli kandidati in kandidatke z delovnimi izkušnjami na podobnih delovnih mestih.

Od kandidatov in kandidatk pričakujemo, da so pri svojem delu samoiniciativni in samostojni, natančni in dosledni ter zadane naloge izvajajo v skladu s postavljenimi roki in navodili.

Trajanje zaposlitve in datum začetka zaposlitve

Z izbranim kandidatom ali kandidatko bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za polovični delovni čas in od 1.4.2013 do 31. 3. 2014. Nastop dela je predviden za 01. 04. 2013.

Višina osnovne plače

Višina osnovne bruto plače na razpisanem delovnem mestu bo sklenjena na osnovi dogovora z izbrano kandidatko ali izbranim kandidatom.

Rok za prijavo

Kandidati in kandidatke morajo posredovati svojo prošnjo s priporočeno pisemsko pošiljko najkasneje do vključno 30.3.2013 na naslov:

DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV MARIBOR, Žolgarjeva 16, 2000 Maribor, s pripisom v levem spodnjem kotu »Za razpis delovnega mesta.«

Prošnji mora biti priložen življenjepis in podroben opis dosedanjih delovnih izkušenj.