Kaj so PSP?

Posebni socialni programi ali PSP so dopolnilni programi javnim službam, ki jih izvajajo invalidske organizacije v skladu z zakonom o invalidskih organizacijah.
Posebne socialne programe opredeljujejo razni zakoni in Pravilniki. Za lažje razumevanje navajam samo delne povzetke zakonskih določil:

• Zakon o socialnem varstvu v 64. členu pravi:
»Invalidske organizacije so prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi in drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov.
Dejavnosti invalidskih organizacij lahko zajemajo tudi posamezne sestavine dobrodelnosti in samopomoči«

• Zakon o invalidskih organizacijah v 13. členu opredeljuje, da status invalidske organizacije ne more imeti društvo, ki združuje invalide, če ne izvaja vsaj en posebni sociali program.

• V 10. členu istega zakona je opredeljeno, da invalidske organizacije v okviru svoje dejavnosti za izvajanje nalog lahko oblikujejo posebne socialne programe, ki dopolnjujejo javno službo in pravice, ki jih določajo zakoni na področju invalidskega varstva.

• V 2., 5., 6. in 7. tocka 10. člena zakona o invalidskih organizacijah so naštete naloge, ki se štejejo kot posebni socialni programi:
– 2. načrtujejo, organizirajo in izvajajo programe, ki posameznim skupinam invalidov omogočijo bolj aktivno sodelovanje in pripomorejo k odstranjevanju ovir in bolj neodvisnemu življenju (usposabljanje za aktivno življenje in delo, prevozi, oskrba s tehničnimi pripomočki, osebna asistenca, nega, fizična pomoč, dnevni centri, klubi, programi za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, programi za starše in svojce, tolmačenje in spremljanje, programi za ohranjevanje zdravja in drugi rehabilitacijski programi, informativna, založniška in kulturna dejavnost, rekreacija in šport in podobno),
– 5. preprečujejo in blažijo socialne ter psihične posledice invalidnosti,
– 6. usposabljajo invalide za samopomoč ter svojce in prostovoljce za življenje in delo z invalidi,
– 7. razvijajo socialne spretnosti invalidov in njihovo informiranost na različne na različnih področjih življenja.«
O posebnih socialnih programih govori tudi Pravilnik o merilih in pogojih za uporabo sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji.

V 2. členu pravilnika je opredeljeno:
» FIHO financira oziroma sofinancira:
• izvajanje posebnih socialnih programov in storitev invalidskih organizacij in programov humanitarnih organizacij za reševanje socialnih stisk in težav oziroma reševanje socialnih potreb posameznikov.«

Ogledov: 139